Celoslovenské stretnutie metodikov výchovných poradcov

Celoslovenské stretnutie metodikov výchovných poradcov

Dňa 1.6.2017 zorganizoval VÚDPaP v Bratislave v zastúpení PhDr. Jany Tholtovej a PhDr. Dariny Lepeňovej celoslovenské pracovné stretnutie „metodikov výchovných poradcov“

V Bratislave, 01. 06. 2017

Dňa 1.6.2017 zorganizoval VÚDPaP  v Bratislave  v zastúpení PhDr. Jany Tholtovej a PhDr. Dariny Lepeňovej celoslovenské pracovné stretnutie „metodikov výchovných poradcov“ t.j. odborných zamestnancov CPPPaP poverených činnosťou metodického vedenia výchovných poradcov v základných a stredných školách. Zámerne sme sa rozhodli stretnúť sa na Deň detí, aby sme zdôraznili, že DIEŤA je stredobodom záujmu systému výchovného poradenstva, vrátane výchovných poradcov v základných a stredných školách. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnila aj riaditeľka odboru pre inkluzívne vzdelávanie MŠVVaŠ SR PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD., zástupcovia ministerstva školstva, zástupca Asociácie výchovných poradcov Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská, zástupcovia zamestnávateľov a vyšších územných celkov.

Celoslovenské stretnutie „metodikov výchovných poradcov“ sa uskutočnilo prvý krát a prinieslo množstvo podnetov, skúseností z praxe, ale aj otázok k budúcnosti samotných metodikov a výchovných poradcov v školách. Výchovní poradcovia – pedagogickí zamestnanci majú nezastupiteľné miesto v školskom prostredí, nakoľko predstavujú v jednej osobe jednotu, či komplexnosť výchovno-vzdelávacej a poradenskej činnosti v škole. Pokiaľ pristúpi  riaditeľ školy k jeho výberu zodpovedne, získal na škole odborníka  rešpektovaného žiakmi, rodičmi aj pedagógmi. Veď nie nadarmo sa hovorí, že „výchovný poradca je výkladnou skriňou každej školy“. Znalosťou prostredia, podmienok školy, pedagogických postupov a foriem práce jednotlivých pedagógov spolu so skúsenosťami a osobnostnými predpokladmi pre poradenskú činnosť je predurčený na koordináciu celého inkluzívneho tímu v škole. Ale aj výchovný poradca potrebuje metodické vedenie, čo sa prijatím školského zákona (č. 245/2008 Z.z.) a zákona o pedagogických o odborných zamestnancoch  (č. 317/2009 Z.z.) značne skomplikovalo v podobe straty metodika VP – pedagogického zamestnanca v CPPPaP doslova zo dňa na deň. Množstvo metodikov bolo nútených odísť z CPPPaP a ich činnosť bola pričlenená odbornému zamestnancovi bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti s vedením výchovných poradcov v školách. Vyššie uvedenou zmenou legislatívy aj výchovný poradca stratil viaceré kompetencie, a tak dnes možno iba dúfať, že najschopnejší pedagogickí zamestnanci robia výchovných poradcov v školách.

Veľmi pozitívne a inšpirujúce skúsenosti z praxe priniesli PhDr. Milan Antaš z  CPPPaP                     Poprad  a  PhDr. Alena Hrašková, MPH  z  CPPPaP  Čadca, čím sa potvrdila opodstatnenosť spolupráce výchovných poradcov s CPPPaP aj v oblasti poradenstva v kariérovom vývine žiakov; potrebné je zintenzívniť spoluprácu aj z dôvodu slabej uplatniteľnosti absolventov škôl na trhu práce.  Na stretnutí sme predstavili aj  návrh vzniku školského poradcu – ako zjednotenie výchovného a kariérového poradcu v škole s oveľa väčším časovým priestorom na svoju prácu a so systémovou podporou.

Stretnutie tiež potvrdilo veľkú potrebu lepšie prepojiť školy, školské zariadenia, zamestnávateľov a samosprávy v hľadaní optimálnej študijno-profesijnej dráhy pre žiakov a študentov na stredné a vysoké školy vzhľadom na ich lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.  Systémové riešenia musia byť konsenzom všetkých zaintere0sovaných zložiek, inak hrozí znefunkčnenie celého poradenského systému ako takého z negatívnym dopadom práve na dieťa a jeho budúcnosť.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Hovorkyňa: Ivana Skokanová; tel.: 0908712631;

Kontakt pre médiá – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Jozefina Fusek Švingálová: tel.: +421 02 43 414 054; jozefina.svingalova@vudpap-projekt.sk

Zverejnené dňa: 9. 6. 2017

späť na zoznam