Výchovné poradenstvo v ZŠ

Na týchto stránkach sa budeme stretávať a riešiť dôležité otázky týkajúce sa podmienok vašej práce na škole a aktuálnej legislatívy v rámci činností výchovného poradenstva.

Profesijná orientácia individuálne integrovaného žiaka na základnej škole v období prijímania na strednú školu

      Autorka: M. Luptáková

Proces rozhodovania a poradenstvo v študijno - profesijnej orientácii žiaka so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je potrebné sledovať skôr, ako v poslednom roku školskej dochádzky na základnej škole.

Výchovný poradca

         Autor: K. Jarábek

Poradenské služby, realizované v školách a školských zariadeniach, poskytujú odbornú pedagogickú a psychologickú starostlivosť deťom, metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom škôl a zákonným zástupcom detí najmä v oblastiach výchovy a vzdelávania, profesijnej a kariérovej orientácie žiakov a prevenciu delikventného vývinu detí.       

Výchovný poradca – jeho miesto a úlohy v systéme výchovného poradenstva

Autor/ka: Marta Hargašová

I keď ešte nežijeme v čase, kedy jedna polovica ľudstva radí druhej polovici v najrozmanitejších otázkach života, predsa sa ponuka poradenských služieb neustále rozširuje. Poradenské služby v školstve existujú už viac ako sto rokov.

 

Metodické vedenie výchovných poradcov

Autor/ka: Milan Antáš

V prvej línii, v priamom dotyku s reálnym školským životom, s jeho každodennými potrebami i problémami je práve výchovný poradca.

 

Metodický sprievodca výchovného poradcu

Autor/ka: Alžbeta Dianovská a kolektív autorov

Pomoc pri každodennej práci výchovného poradcu.

 

Vzorový plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2014/2015

V školskom roku 2014/15 bolo jednou z hlavných náplní práce výchovného poradcu zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ. Expertný tím pre činnosť výchovných poradcov vypracoval vzorový Plán práce výchovného poradcu pre aktuálny školský rok.

 

Výchovný poradca v kontexte školského poradenstva

Autor/ka: Mária Luptáková

Autorka článku vychádza z viacročných skúseností vykonávania činnosti výchovnej poradkyne na základnej škole. Poukazuje na potrebu úzkej spolupráce všetkých zložiek výchovného poradenstva v rámci školy a na spoluprácu výchovného tímu so všetkými inštitúciami, ktoré sa spolupodieľajú na výchove súčasnej mladej generácie.

 

Výchovný poradca v legislatíve

Vybrané časti z legislatívy súvisiace s prácou výchovného poradcu na škole sú k dispozícii.

 

Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa - Príloha číslo 6

Príloha časopisu venovaná špecificky téme výchovného poradenstva.

 

Intervencia výchovného poradcu pri prevencii násilia v škole

Autor/ka: Dagmar Kopčanová

Metodický materiál sa zaoberá otázkou predchádzania sociálno-patologickým javom v školskom prostredí. Konkrétne ide o pomoc výchovného poradcu učiteľom v kontexte výskytu násilia na škole a situácii ohrozenia učiteľa žiakom.