Vyhlášky

V sekcii nájdete vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinkom na poradenskú činnosť.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z.

Vyhláška o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z.

Vyhláška o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z. z.

Vyhláška o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z.

Vyhláška o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z.

Vyhláška o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach.

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z. z.

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.

Vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov: § 14 Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.