Prevencia

V tejto  časti nájdete príspevky, ktoré Vám môžu napomôcť s realizáciou preventívnych činností v školách a školských zariadeniach.

Strategické zámery výskumného sledovania experimentu zameraného na skorú prevenciu

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Dokument predstavuje teoreticko - praktické opatrenia zamerané na skorú prevenciu.

 

Aktivity nezlučiteľné so psychologickou činnosťou

Autor/ka: Štefan Matuľa

Prehľad neodborných metód a postupov, ktoré nie sú žiadnym spôsobom zlučiteľné so psychologickou činnosťou.

 

Stratégia rozvoja a optimalizácie preventívnych postupov

Autor/ka: Štefan Matuľa, Maria Takáčová

Stratégia rozvoja a optimalizácie preventívnych postupov v podmienkach činnosti poradenských a preventívnych zariadení.

 

Preventívny program CESTA k emocionálnej zrelosti

Autor/ka: Štefan Matuľa, Mária Slovíková

Preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ bol primárne skonštruovaný ako metodická pomôcka pre učiteľov etickej výchovy. Východiskom jeho konštrukcie s prihliadnutím na vekovú kategóriu, pre ktorú je predovšetkým určený (12 – 15 rokov).

 

Manuál efektívnej školskej drogovej prevencie

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie preložil a upravil tento manuál  pre potreby školskej drogovej prevencie so súhlasom Trimbos Institute

Cieľom tejto príručky je poskytnúť školám, zdravotníckym pracovníkom a všetkým, ktorí pôsobia v oblasti školskej drogovej prevencie, návod na analýzu, výber a vylepšovanie týchto programov.

 

 

 

Inovácie vo využívaní PROŽ so zameraním na drogovú prevenciu

Autor/ka: Viera Hybenová

Prevencia je ústredným pojmom v mnohých oblastiach, nielen v drogovej problematike. Všeobecne sa uznáva, že predchádzať negatívnym dôsledkom niektorých javov je výhodnejšie, ako riešiť ich následky.

 

Inovácie vo využívaní PROŽ so zameraním na drogovú prevenciu 2

Autor/ka: Viera Hybenová

Prevencia je ústredným pojmom v mnohých oblastiach, nielen v drogovej problematike. Všeobecne sa uznáva, že predchádzať negatívnym dôsledkom niektorých javov je výhodnejšie, ako riešiť ich následky.

 

Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu

Autor/ka: Viera Hybenová

Publikácia prispieva ku zvyšovaniu odbornosti ľudí poskytujúcich drogovú prevenciu.

 

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach

Autor/ka: Eva Smiková

Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť školám a zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie návod na analýzu, výber a vylepšovanie tých programov, ktoré už existujú, alebo pomôcku na vytváranie programov, ktoré si môžu zostaviť sami.

 

Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Úvod do problematiky, analýza súčasného stavu, teoretické východiská činnosti výchovného a psychologického poradenstva, organizačné členenie, vzdelávanie a návrh realizačných krokov v oblasti pedagogicko-psychologického poradenského systému.

 

Cesta k sebapoznaniu

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Úvodné metodické zásady a doporučenia pri používaní programu Cesta k sebapoznaniu.

 

Štruktúra a inštrukcie k používaniu programu Cesta k sebapoznaniu.

 

Cesta 2 (ZA SEBAPOZNANÍM?)

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Nadviazanie na metodický materiál Cesta k sebapoznaniu.

 

Cesta k emocionálnej zrelosti

Autor/ka: Štefan Matula

Príručka pre používanie preventívneho skupinovo - poradenského programu.

 

Koncepcia preventívneho skupinovo - poradenského programu C-E-Z vychádza predovšetkým z tradične využívaných metodologicko - metodických zdrojov (sociálno - psychologický tréning, aktívne sociálne učenie, metódy etickej výchovy, modelové učenia... a pod.) a navyše je obohatená o niektoré najvýznamnejšie prvky humanistickej psychológie.


Záznamové hárky preventívneho skupinovo - poradenského programu.

 

Program kontinuálneho vzdelávania - Cesta k emocionálnej zrelosti

Autor/ka: Štefan Matula

Cesta k emocionálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a cez skvalitnenie kľúčových kompetencií (Preventívny program).

 

Emocionálna zrelosť - siedma kľúčová kompetencia

Autor/ka: Štefan Matuľa

Jednou zo základných podmienok kvalitného vzdelávania a psychologickej prípravy pedagogických zamestnancov pre oblasť prevencie v najširšom zmysle slova je tzv. integrovaný prístup.

 

Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach

Autori/ky: Alena Kopányiová, Eva Smiková

Publikácia sa zameriava na oblasť konfliktov a ich riešenie v školskom prostredí.

 

Materiály pre prácu s deťmi ako obeťami násilia.

Dňa 1. marca 2016 bola u generálneho tajomníka Rady Európy uložená ratifikačná listina k Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (tzv. Lanzarotský dohovor). Slovenská republika sa tak v poradí ako 40. členská krajina Rady Európy prihlásila k hodnotám a záväzkom dokumentu posilňujúceho ochranu detí pred týmito formami násilia. Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol účinnosť 1. júla 2016.     V zmysle napĺňania Dohovoru poskytujeme poradenským zariadeniam informačné a metodické materiály k tejto problematike.

 

Metodická príručka pre prácu s deťmi ako obeťami násilia na stiahnutie TU

Plagáty a letáky na stiahnutie TU