Špeciálnopedagogická činnosť

V tejto záložke sa môžete dočítať, aká je koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva, aké činnosti do tejto koncepcie patria, dozviete sa čo je špeciálnopedagogická diagnostika, aj to, s kým je potrebná spolupráca v rámci špeciálnopedagogickej činnosti. Špeciálny pedagóg vykonáva špeciálnopedagogickú činnosť v školách podľa § 27 ods. 2 písm. a) až f) a školských zariadeniach podľa § 117, 120 a 130. Špeciálny pedagóg, vykonávajúci činnosť najmä mimo poradenského zariadenia, je terénny špeciálny pedagóg.

Základné disciplíny v rámci špeciálnej pedagogiky:

Pedagogika detí s mentálnym postihnutím - Psychopédia
Pedagogika detí so zrakovým postihnutím - Tyflopédia
Pedagogika detí so sluchovým postihnutím - Surdopédia
Pedagogika detí s telesným a zdravotným postihnutím - Somatopédia
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou - Logopédia
Pedagogika det
í s poruchami učenia - DyslexiaDisgrafiaDysortografiaDyskalkúliaDysmúziaDysfázia
Pedagogika psychosociálne narušených - Etopédia
Pedagogika viacnásobne postihnutých
Pedagogika nadaných a talentovaných

Viac informácií o disciplínach špeciálnej pedagogiky je možné nájsť v publikácii - Základy špeciálnej pedagogiky od autora Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.


Špeciálnopedagogická činnosť je zameraná najmä na:

a) špeciálnopedagogické pôsobenie na zvyšovanie úrovne výchovného a vzdelávacieho prospievania detí špeciálnopedagogickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom pedagogických vied a stavu praxe a jej hodnotenie,
b) používanie špeciálnopedagogických diagnostických metód,
c) špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy. (§ 131, 245/2008 Z. z.)