Integrácia žiaka so ŠVVP

Ako integrovať žiaka so ŠVVP a ako na to..

Metodická príručka integrácie žiakov so špeciálnymi-výchovno-vzdelávacími potrebami

Autori/ky: Eva Krčahová, Soňa Šestáková

Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole.

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa/žiak, u ktorého boli tieto špeciálne potreby diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

 

Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole

Spracoval/a: Štátny pedagogický ústav

Metodicko-informatívny materiál

 

Integrované vs. inkluzívne vzdelávanie nepočujúcich

Možnosti a limity integrácie a inklúzie žiakov so ŠVVP v slovenskom kontexte.

 

Individuálne vzdelávacie programy v praxi

Autor/ka: Viktor Križo

Cieľom tejto metodiky je poukázať na možnosti, význam a tvorbu individuálnych vzdelávacích programov (ďalej len IVP) pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) a prakticky uplatniť naše viacročné skúseností v práci s týmito deťmi pri koordinácii ich výchovy a vzdelávania v základnej škole.

 

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov

 

Nadané deti a žiaci s nadaním

Autor/ka: Vladimír Dočkal

Autor vymedzuje chápanie nadaných detí v odbornej literatúre. Uprednostňuje chápanie nadania ako všeobecného psychologického konštruktu, teda vlastnosti, ktorou disponujú všetci ľudia. Chápe ho ako výkonový potenciál. Nadané deti sú deti s nadpriemernou úrovňou nadania, resp. deti, ktoré podávajú mimoriadne výkony v ktorejkoľvek oblasti ľudskej činnosti.

 

Diagnostika intelektovo nadaného dieťaťa

Autor/ka: Aneta Lazarová

Komplexná diagnostika zahŕňa intelektové a výkonové schopnosti, osobnostné predpoklady, mieru tvorivosti, sociálne dispozície, emočné nastavenie. Sú to veľmi významné indikátory toho, že intelektovo nadané dieťa bude rozpoznané a následne mu bude venovaná adekvátna starostlivosť v oblasti výkonovej aj osobnostnej.