Dokumentácia

Dokumenty zohľadnujúce prístup k žiakom so špecialno výchovno-vzdelávacími potrebami.

Nové - Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Pozrieť [PDF].
V. Dočkal, E. Farkašová, B. Kundrátová, M Špotáková,

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Autor/ka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športuSlovenskej republiky

Príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011: Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.

 

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ

Spracoval/a: Štátna školská inšpekcia

Interný metodický materiál ŠŠI.

 

Učebnice, metodiky, publikácie, odborné informácie

Spracoval/a: Štátny pedagogický ústav, Bratislava

Metodicko - informatívne materiály.

 

Individuálna integrácia detí a žiakov so zrakovým postihnutím

Autor/ka: PhDr. Ondrej Németh, PhD.

V prípade, ak ste sa rozhodli vo Vašej triede spoločne s intaktnými žiakmi vychovávať a vzdelávať žiaka so zrakovým postihnutím.stihnutím