Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe z integrácie žiakov so špeciálno výchovno-vzdelavacích potrebami.

Analýza výsledkov depistáže

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí.

 

Poradenské služby v školstve v Českej republike

Autor/ka: Lidmila Valentová, Pedagogická fakulta UK

Príspevok o systéme poradenstva v Českej republike.

 

Príklad systémovej podpory žiakov so ŠVVP z Belgicka, konkrétne z flámskeho regiónu (Ang)

Autor/ka: Flámske Ministerstvo školstva a vzdelávania

Opis Podpory vzdelávania a výchovného poradenstva vo flámskom regióne, ďalej usmernenia na prácu a integraciu žiakov so ŠVVP v školstve tzv. Výber zo zákona o SEN (special educational needs) a činnosti tzv. The Pupil Guidance Centre, alternatívy slovenských CPPPaP.