Odborné metodiky

   VÚDPaP v spolupráci s vydavateľstvom RAABE v rámci Národného projektu pripravili, upravili a lokalizovali odborné metodiky súvisiace s prácou so žiakmi so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí

Vzťah učiteľ a žiak a motivácia k učeniu (obsah a štruktúra metodiky)


Pomenovanie a riešenie problémov vo vzťahu učiteľa a žiaka v školskom prostredí (ako si vybudovať autoritu v triede, čo môže vyvolať agresivitu u žiaka, aké sú kompetencie učiteľa pri výchovnom riešení agresívneho správania žiakov, čo robiť, ak žiak ignoruje učiteľa, ako formovať triednu klímu, ako navodiť správnu atmosféru na hodine).

Problémy vo vzťahoch medzi deťmi, žiakmi navzájom v kontexte hľadania riešenia učiteľom, či vychovávateľom, pričom v centre pozornosti je dieťa (ako utvárať, upevňovať a formovať vzťahy medzi deťmi navzájom, ale aj medzi deťmi a pedagógmi, v ideálnom prípade aj rodičmi. Cieľom má byť aj formovanie osobnosti dieťaťa, sebapoznávanie, upevňovanie jeho sebavedomia, získavanie nových zručností a poznatkov, rozvoj jeho tvorivosti).

Efektívny vzdelávací proces v pozitívnom školskom prostredí (konkrétne aktivity pre tvorbu pozitívneho školského prostredia, v ktorom prevláda zainteresovanosť a pocit spolupatričnosti žiakov). Zvyšovanie pozornosti žiakov k celkovému vzdelávaciemu procesu. Prináša celkový súhrnný pohľad na problematiku motivácie a stimulácie žiakov k práci a učeniu sa, ako aj konkrétne praktické návody a aktivity zamerané na rozvoj pocitu spolupatričnosti žiakov, spolupráce v triede a zainteresovanosti žiakov na hodine s cieľom navodiť pozitívne prostredie v školskej triede.

Odborné príspevky sú doplnené metodicko-výchovnými hrami a aktivitami na rozvoj vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, ktoré sú vytvorené tak, aby učiteľ mohol do riešenia problému jednotlivca zapojiť celý kolektív. Aktivity sú zamerané na odbúravanie agresívneho správania žiaka a zároveň pomáhajú učiteľovi pomôcť diagnostikovať problematické miesta triedneho kolektívu.

 

Nástrahy dnešnej doby

Nástrahy dnešnej doby v kontexte školskej triedy (obsah a štruktúra metodiky)

 

Drogová prevencia a prevencia šikany: praktické návody pre prácu s deťmi so ŠVVP v problematike drog, drogových závislostí, šikany, problematických a patologických vzťahoch vo vrstovníckych skupinách. Pomocou týchto návodov si majú žiaci vytvoriť osobný postoj a schopnosti, ktoré im pomôžu prekonávať nástrahy dnešnej doby. Užitočné sú aj návody a pomôcky pre učiteľa na priame odhalenie šikany, ako aj pracovné listy, ktoré budú zamerané na rozpoznanie a rozvoj vzťahov v kolektíve detí.

Problémové situácie v kolektíve a ich analýza: komplexný pohľad na rôzne typy problémového správania a ich analýzu, ako aj návrh aktivít pre rozvoj povedomia žiakov o triede, škole a dôležitosti tolerancie.


Práca s triedou: zameranie na prevenciu sociálno-patologických javov v triednom kolektíve a návodu pre učiteľa, ako správne pracovať so školskou triedou.

 

Sila osobnosti

Vnútorná motivácia a sila osobnosti: (cieľom je ukázať mladým ľuďom, že dosiahnutie reálnych cieľov, naplnenie zmyslu života, ale najmä umenie prehrávať je možné pomocou pevnej vôle (bez drog a iných podporných prostriedkov, obsah by mal byť postavený na pozitívnych príkladoch a autentických výpovediach reálnych osobností, ich úspechoch dosiahnutých vytrvalosťou, sebadisciplínou a vôľou. Potrebné je ukázať ako prekonávať prvé prehry a neúspechy v živote, vrátane straty motivácie aj smerom k svojmu potenciálnemu zamestnaniu). Metodika je kombináciou tlačenej a audiovizuálnej podoby, dokumentu s pozitívnymi vzormi a autentickými výpoveďami úspešných slovenských osobností z oblasti športu.

Pozitívna motivácia – marginalizované sociálne skupiny (muži):
motivujúce životné cesty sebarealizácie známych úspešných mienkotvorných osobností (mužov) pochádzajúcich z marginalizovaných skupín spoločnosti, ako pozitívnych vzorov na ceste k vlastnej sebarealizácii. Obsah by mal pri zohľadnení širších súvislostí a špecifík, napomôcť hlavne rómskej menšine efektívnejšie sa integrovať do spoločnosti, posilniť národnostnú kultúru, vlastnú identitu a pomôcť tak aj predchádzaniu vzniku intolerancie. Metodika je doplnená aj audiovizuálnym záznamom, dokumentom, ktorý by sa mal v rukách skúseného sociálneho terénneho pracovníka, psychológa, či výchovného poradcu stať efektívnou pomôckou pri práci s mladou rómskou generáciou, ale aj ich mladými rodičmi najmä v oblasti motivácie.


Pozitívna motivácia - marginalizované sociálne skupiny (ženy):
motivujúce životné cesty sebarealizácie známych úspešných mienkotvorných osobností (mužov) pochádzajúcich z marginalizovaných skupín spoločnosti, ako pozitívnych vzorov na ceste k vlastnej sebarealizácii. Obsah musí pri zohľadnení širších súvislostí a špecifík, napomôcť hlavne rómskej menšine efektívnejšie sa integrovať do spoločnosti, posilniť národnostnú kultúru, vlastnú identitu a pomôcť tak aj predchádzaniu vzniku intolerancie. Metodika je doplnená aj audiovizuálnym záznamom, dokumentom, ktorý by sa mal v rukách skúseného sociálneho terénneho pracovníka, psychológa, či výchovného poradcu stať efektívnou pomôckou pri práci s mladou rómskou generáciou, ale aj ich mladými rodičmi najmä v oblasti motivácie.


Rozšírená metodika "Sila osobnosti, alebo ako neprehrať sám so sebou."

 

Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti

Metodika predstavuje súbor základných informácií o poruchách učenia, pozornosti a o hyperaktivite žiakov, ktoré sú doplnené z väčšej časti pracovnými listami určenými na prekonanie týchto porúch (obsah a štruktúra metodiky).

Metodika sa venuje týmto šiestim oblastiam:

Narušená komunikačná schopnosť,

Dyslexia,

Dysortografia,

Dysgrafia,

Dyskalkúlia,

Porucha pozornosti a hyperaktivita.


Pracovné listy sú vytvorené pre prácu so žiakmi so ŠVVP v ročníku 1. – 4. ZŠ tak, aby ich mohol využiť pedagóg kedykoľvek na vyučovacej hodine. Tieto pracovné listy sú ilustrované a lektorované odborníkom na jednotlivé poruchy učenia a sú vhodnou pomôckou pri nápravách porúch učenia (nachádzajú sa priamo v jednotlivých kapitolách).

 

Výchovné poradenstvo a voľba povolania I.

Výchovné poradenstvo a voľba povolania (obsah a štruktúra metodiky)


Voľba prvého povolania
Metodika predstavuje model vyučovania k téme voľby prvého povolania v živote jednotlivca. Obsahuje príspevky zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, zamestnávateľov, podnikanie a podnikateľské kompetencie, ako aj na osobný plán profesijného rozvoja. Súčasťou metodiky sú pracovné listy pre žiakov a pedagógov, ktoré podporujú profesijný rozvoj a podnikateľské kompetencie žiakov ZŠ.

Voľba povolania na 2. stupni ZŠ
Metodika predstavuje model vyučovania k téme voľby povolania na 2.stupni základných škôl. Metodika obsahuje ihneď použiteľné prípravy hodín s témou voľby povolania. Námety na výučbu sú zamerané na ďalšie vzdelávacie dráhy, resp. exkurziu na úrade práce alebo iné inštitúcie zaoberajúce sa možnosťami zamestnávania. Metodika motivuje k celoživotnému vzdelávaniu a rozvoju profesijných kompetencií pre uplatnenie na trhu práce.


Voľba povolania – dobrá prax
Metodika obsahuje aktuálne informácie osvedčené v pedagogickej praxi z oblasti voľby povolania žiakov v základných školách a zo sveta práce. Obsahuje praktické témy pre výučbu výberu správnej školy – odboru, sprehľadňuje svet práce v kontexte videoprogramov. Obsahuje efektívny model správnej orientácie žiakov základných škôl na adekvátne povolanie.

Človek a svet práce
Metodická príručka pre výučbu tematického okruhu Svet práce. Metodika obsahuje projektové námety na vstup do sveta práce, námety projektov povolanie a životopis známy – neznámy. Súčasťou metodiky sú pracovné listy pre žiakov a učiteľov, ktoré musia napomáhať voľbu povolania hrou.

 

Výchovné poradenstvo a voľba povolania II.

Poradenstvo hrou
Metodický sprievodca k hrám pre odborných zamestnancov a výchovných poradcov. Metodika je určená pre psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie CPPPaP, CŠPP a na základných školách so žiakmi so ŠVVP. Poskytuje inovatívny pohľad na poradenský proces, realizovaný nenásilne, prirodzenou a zábavnou formou prostredníctvom zásobníka progresívnych hier.

 

Pracovné hárky k metodike Poradenstvo hrou

1. Strom povolaní

2. Pracovné prostredie

3. Záujmy

4. Pestré želania

5. Vývesné štíty

6. Roky prípravy na povolanie

7. Cesty zo školy do školy

8. Kariérové cesty

9. Žiacky preukaz

10. Listy zo sveta

11. Silné slabé stránky

12. Rakety

13. Farebné Ja

14. Tangram

15. Voľba školy a kariéry

16. Semafor

17. Kariérové typy RIASEC

18. Komunikácia

19.Dotazníky, úlohy a cvičenia

 


Skupinová práca
Metodický sprievodca ku skupinovým formám práce. Metodika je určená pre psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie CPPPaP, CŠPP a na základných školách so žiakmi so ŠVVP. Obsahuje praktické návody a postupy, ktoré pozitívne modelujú dynamiku a interakciu sociálnej komunity v triede, s dôrazom na riešenie problémov žiakov s ŠVVP v základných školách.

Cesta k povolaniu
Metodika je určená pre psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie CPPPaP, CŠPP a na základných školách so žiakmi so ŠVVP. Obsahuje osvedčené, aj inovatívne metódy výučby a výchovy detí s ŠVVP v základných školách pri správnej voľbe povolania s pozitívnymi profesionálnymi vzormi úspešných osobností.

 

Čo robiť, keď ...

Metodika je určená minimálne výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom. Metodika teoreticky i prakticky objasňuje problémové správanie detí a žiakov a zároveň ho odôvodňuje. Ponúka rôzne námety a konkretizuje spôsoby aj formy výchovnej práce s deťmi, využiteľné v školách v primárnej i sekundárnej prevencii. Metodika zrozumiteľným spôsobom interpretuje aktuálne legislatívne predpisy vo vzťahu k školským výchovno-vzdelávacím zariadeniam, definuje základnú terminológiu používanú v pedagogickej praxi, poskytuje orientáciu v modernej didaktike výchovy a vo vzdelávaní v čase mimo výchovného programu, obsahuje praktické námety aktivít na činnosti s deťmi rôznych vekových kategórií, s alternatívou v homogénnych i heterogénnych skupinách, systematicky rozdelené do jednotlivých tematických oblastí výchovy.

 

Sociálne problémy v škole

Metodika je určená primárne výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom na druhom stupni ZŠ, ako aj pracovníkom špecializovaných poradní. Obsahuje návody na riešenie konkrétnych sociálnych problémov v školskom prostredí z psychologického hľadiska. Metodika je zameraná najmä na konkrétne rodinné, výchovné, osobnostné a zdravotné problémy mládeže v každodennej praxi. Identifikuje príčiny a prejavy problematického správania vo vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi.

 

Poruchy učenia, intelektu a ďalšie poruchy podľa MKCH 10

Metodika je praktickou pomôckou výchovným poradcom, ktorí sú denne konfrontovaní s výchovnými problémami či poruchami učenia detí, žiakov, študentov. Zámerom je sprostredkovať súbor základných definícií jednotlivých psychických porúch prejavujúcich sa hlavne vo výchovno-vzdelávacom procese a zároveň súbor praktických pracovných listov na odhaľovanie týchto porúch použiteľných v školskom prostredí. Metodika je určená na praktické rozpoznanie a klasifikovanie porúch učenia a správania podľa MKCH 10, možnosti prevencie a zásahov pri problémovom a rizikovom správaní, obsahuje pozorovacie hárky a kontrolné listy. Metodika sa venuje poruchám v ôsmich oblastiach: Učenie, Myslenie, Pamäť, Reč, Správanie, Závislosti, Emócie, Psychosomatické reakcie.

 

Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie

Sociálne siete (odpovede na otázku ako zodpovedne komunikovať vo virtuálnom svete s cieľom rozvoja pocitu vlastnej zodpovednosti a uvedomenia si rizík, ktoré so sebou prináša komunikácia na sociálnych sieťach. Metodika obsahuje aj súbor praktických cvičení, pracovných listov a modelových situácií z chatov, fór a sociálnej siete). Budovanie sociálnych kompetencií (podpora a rozvoj osobnosti, súdržnosti medzi žiakmi v triede, a to vo forme cvičení zameraných tiež na budovanie tímu v školskom prostredí. Cvičenia sú situované do sveta práce, povolaní a spoločenského života). Prevencia kriminality – sebauvedomenie (aktivity na budovanie osobnej zodpovednosti a jej nácviku na základe modelových situácií – porušovanie školských a iných právnych predpisov a ich zvládnutie). Žiak má možnosť uvedomiť si, aké konzekvencie môžu mať jeho neuvážené činy v budúcnosti, v podobe priestupkov, či trestných činov.

 

Manažment triedy

Manažment triedy (obsah a štruktúra metodiky)


Manažment triedy
Veľmi konkrétna pomoc pri riadení triedy. Metodika sa zameriava na spôsoby ako riešiť pri práci s deťmi so ŠVVP problémy ako arogancia, zlosť, nezáujem, nepokoj žiakov na vyučovaní, ktoré sťažujú jeho výučbovú činnosť. Manažment triedy prináša nové možnosti priamych reakcií učiteľa v pedagogickej situácii a nový medzinárodne osvedčený prístup pre školy.

Ako hovoriť s deťmi o násilí
Metodika rieši problémy práce s násilím a agresivitou. Deti a mládež majú tendenciu bagatelizovať prejavy násilia v škole. Agresia a násilie do ich každodenného života patria už prostredníctvom médií a stávajú sa súčasťou ich reality. Je nutné ukázať žiakom hranice, zabrániť prejavom násilia a naučiť ich neprijímať násilie ako bežný životný jav.


Učiteľ pod stresom
Metodika sa dotýka tabuizovanej oblasti: ako uchrániť učiteľa pred tlakom stresu, aby porozumel ako dochádza k deštrukcii dynamiky v triede a aké hlboké môžu byť následky vyhorenia učiteľa.

 

Poradenstvo v škole

Poradenstvo v škole (obsah a štruktúra metodiky)


Samostatnosť
Metodika je zameraná na kariérovú prípravu žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ. Určená je pre psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie CPPPaP, CŠPP a na základných školách so žiakmi so ŠVVP. V každej brožúrke je uvedená: základná terminológia, popis diagnózy, zoznam diagnostických nástrojov, reedukačné a terapeutické postupy, kompenzačné pomôcky, ako pracovať s dieťaťom a dobrá prax. Brožúrky sú zameraná na deti a žiakov:

S autizmom;

Zo sociálne znevýhodneného prostredia;

S poruchami aktivity a pozornosti;

So sluchovým postihnutím;

S narušenou komunikačnou schopnosťou;

So zrakovým postihnutím;

S vývinovými poruchami učenia;

Chorých a zdravotne oslabených;

S telesným postihnutím.

Školská integrácia
Metodika je určená pre psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie CPPPaP, CŠPP a na základných školách so žiakmi so ŠVVP. Metodika poskytuje praktické námety pre školskú integráciu, námety, ako zvládať tento náročný proces, metodické usmernenia, jednotný terminologický výklad, metódy dobrej praxe, obsahuje výklad legislatívy v praxi s prílohami povinnej dokumentácie, formulárov, vzorov individuálneho vzdelávacieho a výchovného programu, návrhy konkrétnej činnosti s dieťaťom so ŠVVP podľa kompetencií odborníkov, špecialistov. Je zameraná na charakteristiku žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, možnosti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ich školskú integráciu, práva a povinnosti zákonného zástupcu, žiaka a školy, proces rozhodovania o vzdelávaní formou integrácie, osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie, individuálny výchovno – vzdelávací program, špecifikáciu práce so žiakmi so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP, vytváranie inkluzívneho prostredia triedy s dôrazom na špecifiká špeciálnych výchovno- vzdelávacích potrieb. Metodika obsahuje vzory z praxe a výkladový slovník k príslušnej téme.

Sociálna znevýhodnenosť
Metodika je určená pre psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie CPPPaP, CŠPP a na základných školách so žiakmi so ŠVVP. Metodika je praktickou príručkou na kariérovú prípravu žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ. Musí byť zameraná na rozvoj kognitívnych schopností, rozvoj socio-emocionálnych spôsobilostí, rozvoj somatických schopností, rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, rozvoj kreativity, estetického cítenia, etiku správania, schopnosť spolupracovať, tímovú prácu, digitálne zručnosti a IKT, podnikateľské zručnosti, kariérne plánovanie, motiváciu.

Digitálne poradenstvo
Metodika je zameraná na možnosť využitia digitalizácie v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Metodika je určená pre psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie CPPPaP, CŠPP a na základných školách so žiakmi so ŠVVP. Je zdrojom informácii o prieniku digitálnych technológií do poradenského procesu, prostredníctvom ktorej sa tento proces stáva významne efektívnejším tak pre klienta, ako aj pre odborného zamestnanca. Prezentuje moderný, zdigitalizovaný poradenský proces v 21.storočí. Je zameraná na modernizáciu poradenského systému v kontexte práce s deťmi so ŠVVP, IT riešenia diagnostických testov, elektronickú platformu diagnostického procesu Metodicky upravuje oblasť využívania IT systémov.

... táto časť bude doplnená v roku 2015

 

Pomoc v praxi

Pomoc v prax  (obsah a štruktúra metodiky)


Kazuistiky z praxe špeciálnych pedagógov, psychológov a terapeutov
Metodika obsahuje kazutistické spracovanie diagnostickej, poradenskej, terapeutickej a preventívnej práce psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov s deťmi a mládežou so ŠVVP. Konkrétnosť prezentovaných prípadov predstavuje jedinečný súbor metodologických a terapeutických postupov, ktoré uľahčujú poradenský proces s deťmi so ŠVVP. V publikácii sú príklady riešenia najčastejších problémov z praxe ako aj atypických prípadov, ktoré môžu slúžiť ako pomôcka pre odborných pracovníkov CPPPaP a CŠPP.

Metodický sprievodca odborného zamestnanca 

Metodická príručka, v ktorej sú obsiahnuté praktické rady, návody a postupy pri jednotlivých problémoch klientov. Pozornosť je upriamená zvlášť na možnosti diagnostiky pri jednotlivých poruchách, problémoch, na konkrétne poradenské a terapeutické postupy. Obsahuje informácie o najmodernejších preventívnych prístupoch, ako aj o komplexnom bio-psycho-sociálno-spirituálno-kultúrnom prístupe k dieťaťu. Metodická príručka je unikátnou kombináciou overených skúseností poradenskej praxe s najaktuálnejšími trendmi súčasného terapeutického prístupu.

Metodický sprievodca výchovného poradcu

Metodická príručka, v ktorej sú obsiahnuté praktické rady, návody a postupy pri jednotlivých problémoch žiakov. Pozornosť je upriamená zvlášť na možnosti riešenia konkrétnych pedagogických situácií. Obsahuje informácie o najčastejších prístupoch v práci výchovného poradcu. Poskytuje nové a aktuálne témy, ktoré rezonujú v kontexte motivácie k správnej profesijnej orientácii žiakov s ŠVVP v ZŠ a problematikou sveta práce.