Semafor

V tejto dotazníkovej hre môžeš zistiť, aký kariérový typ ťa vystihuje. Zoznámiš sa so svetom práce a rôznymi povolaniami. Vyskúšaj si SEMAFOR, lepšie sa spoznaj a skús porozmýšľať, aký typ človeka si, aké máš hodnoty a aké povolania sa najviac hodia ku kariérovému typu, ktorý je ti najbližší. Na úvod prosím vyplň niekoľko údajov o sebe. Dotazník je anonymný, dáta z jeho vypĺňania uchovávame a spracovávame výhradne pre výskumné účely Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V dotazníku sa budeš vyjadrovať k rôznym činnostiam. Najprv si pozorne prečítaj tvrdenie a potom klikni na jednu z farieb semafora podľa toho, či súhlasíš s tvrdením:

Zelená – s tvrdením súhlasíš, táto činnosť má pre teba veľký význam a dávaš jej prednosť
Oranžová – táto činnosť je pre teba stredne dôležitá
Červená – s tvrdením nesúhlasíš, táto činnosť pre teba nemá žiadny význam

Ak sa pomýliš alebo sa chceš vrátiť k predchádzajúcej otázke, klikni na ikonku Späť. V dotazníku nie sú správne a nesprávne odpovede. Odpovedaj tak, ako to cítiš a čo si naozaj myslíš. Ak niečomu nerozumieš, opýtaj sa poradcu. Po vyplnení dotazníka si môžeš prečítať, aký kariérový typ sa k tebe hodí. Dozvieš sa, aké vlastnosti mávajú ľudia tohto kariérového typu a tiež príklady povolaní.

Výsledky si môžeš vytlačiť.

Spustiť
1C  

Chcel by som pomáhať opusteným deťom, chorým a starým ľuďom.

     
Späť
2D  

Chcel by som robiť v kancelárii, kde by som mal jasne určené svoje úlohy a postup.

     
Späť
3A  

Dal by som skôr prednosť praktickým činnostiam pred teoretizovaním.

     
Späť
4B  

Chcel by som skúmať neznáme javy a objaviť niečo nové, čo zlepší život ľudí na našej Zemi.

     
Späť
5E  

Bavila by ma práca, kde sa kupuje a predáva, obchoduje a riskuje - kde sa „točia peniaze“.

     
Späť
6D  

Dal by som prednosť práci, kde sa postupuje podľa daných predpisov a niektoré činnosti sa opakujú.

     
Späť
7F  

Chcel by som byť umelcom, ktorý dokáže niečo pekné vytvoriť.

     
Späť
8C  

Bavila by ma práca, kde by som sa mohol rozprávať s ľuďmi a pomáhať im.

     
Späť
9F  

Chcel by som sa vo svojej práci venovať uchovaniu umeleckých diel a kultúrnych pamiatok.

     
Späť
10D  

Bavilo by ma robiť revízie v rôznych firmách, podnikoch, prevádzkach a kontrolovať dodržiavanie predpisov.

     
Späť
11B  

Chcel by som byť členom veľkého výskumného tímu, kde spolupracujú vedci z rôznych krajín.

     
Späť
12F  

Rád by som tvoril niečo, čo prináša ľuďom nezabudnuteľné umelecké zážitky.

     
Späť
13A  

Bavila by ma taká práca, kde by som hneď videl výsledky svoje činnosti.

     
Späť
14C  

Dal by som prednosť práci s ľuďmi pri výchove, vzdelávaní alebo trávení voľného času.

     
Späť
15E  

Chcel by som sa venovať len tomu, čo mi prinesie zisk. Iné ma nezaujíma. Je to zbytočná strata času!

     
Späť
16B  

Bavilo by ma pracovať vo výskumnom laboratóriu, ktoré sa zaoberá vývojom nových technológií.

     
Späť
17A  

Vyhovovala by mi práca, ktorá má jasné úlohy, vyžaduje fyzickú zdatnosť a menej komunikácie s ľuďmi.

     
Späť
18C  

Chcel by som pracovať v nemocnici, v ambulancii alebo liečebni.

     
Späť
19B  

Dal by som prednosť práci, kde by som mohol aj sám niečo navrhovať, meniť a vymýšľať nové riešenia.

     
Späť
20D  

Bavila by ma práca s číslami – robiť štatistické prehľady, viesť evidenciu, triediť a kontrolovať záznamy.

     
Späť
21E  

Chcel by som zarábať veľa peňazí a nemusí to byť tvorivá alebo zaujímavá práca. Len nech to vynáša!

     
Späť
22A  

Bavila by ma práca, ktorá vyžaduje fyzickú námahu a určité zručnosti.

     
Späť
23C  

Chcel by som pomáhať ľuďom riešiť ich rodinné, pracovné a existenčné problémy.

     
Späť
24B  

Rád by som sa venoval teóriám – v prírodných, spoločenských alebo technických vedách.

     
Späť
25E  

Chcel by som byť sám zodpovedný za to, čo budem robiť a koľko zarobím.

     
Späť
26F  

Chcel by som vytvárať také veci, ktoré by ľuďom spríjemňovali a skrášľovali život.

     
Späť
27A  

Bavila by ma práca, kde sa využívajú nástroje, prístroje a stroje.

     
Späť
28D  

Rád by som pracoval v administratíve – v súdnictve, v polícii alebo v štátnej správe.

     
Späť
29F  

Vyhovovala by mi práca v slobodnom povolaní, kde by som si mohol sám plánovať, kedy a čo budem robiť.

     
Späť
30E  

Dal by som prednosť súkromnému podnikaniu pred prácou za mzdu alebo plat.

     
Späť
31B  

Chcel by som objaviť alebo vytvoriť niečo nové, čo dosiaľ nikto nedokázal.

     
Späť
32A  

Rád by som pracoval manuálne a v robote sa príliš nezaťažoval premýšľaním.

     
Späť
33E  

Bavila by ma práca manažéra, ktorý riadi firmu a je zodpovedný za zisk, ktorý firma vytvára.

     
Späť
34C  

Rád by som sa venoval ľuďom, ktorí hľadajú svoje miesto v živote.

     
Späť
35F  

Chcel by som rozvíjať svoj talent a stať sa uznávaným umelcom.

     
Späť
36D  

Bavilo by ma robiť daňové priznania, viesť účtovníctvo alebo pracovať v banke.

     
Späť

Ďakujeme

Dotazník Semafor ukončený

Vyhodnotiť
počet bodov:
A
Realistický typ
počet bodov:
B
Intelektuálny typ
počet bodov:
C
Sociálny typ
počet bodov:
D
Konvenčný typ
počet bodov:
E
Manažérsky typ
počet bodov:
F
Umelecký typ


Popis Osobnostné charakteristiky Príklady povolaní
A Realistický typ

Uprednostňuje praktické činnosti, ktoré vyžadujú fyzickú silu, zručnosti  a motorickú koordináciu. Preferuje konkrétne úlohy, „tvrdšiu“ prácu a možnosť vidieť hneď výsledky svojej práce. Je menej výrazný  v komunikácii s ľuďmi.

poctivý, vecný, šetrný, priamy, vytrvalý, praktický, skromný, vyrovnaný, plachý, prispôsobivý - konformný, prirodzený.

Kvalifikovaný robotník, remeselník, opravár, operátor rôznych strojov, pilot, stavbár, farmár, vodič nákladného auta, letecký mechanik, lesník, výrobca športových potrieb, porybný, loďmajster, elektrikár, stolár, inštalatér, podlahár, potrubár, nástrojár, rušňovodič,  záhradník, inžinier, profesionálny športovec a pod.

B Intelektuálny typ

Uprednostňuje riešenie teoretických úloh,  ktoré vyžadujú analýzu a syntézu, zovšeobecnenie. Preferuje skúmanie, hľadanie pravdy, usiluje sa rozumieť svetu  a objavovať nové možnosti. Je ochotný dlho čakať na výsledky svojho bádania. Orientovaný  je skôr  do seba ako navonok, k iným ľuďom.

kritický, hĺbavý, analytický, systematický, presný, nezávislý - nekonformný,  tvrdohlavý, introvert, zaujíma sa o novinky vo vede a o nové technológie, vzdeláva sa, ide za svojím cieľom.  

Matematik, chemik, fyzik, biológ,  genetik, chirurg, neurológ, astronóm, antropológ, geológ, filozof, politológ, sociológ, experimentálny psychológ, archeológ, ekológ,  vedecký pracovník  v rôznych oblastiach, kybernetik, IT špecialita, vydavateľ vedeckej literatúry a pod.

C Sociálny typ

Uprednostňuje sociálne,   humanistické alebo   náboženské hodnoty a citovú orientáciu v prístupe k ľuďom.  Preferuje starostlivosť, služby a vyučovanie. Vyznačuje sa zodpovednosťou voči iným, schopnosťou  spolupracovať a vychádzať v ústrety potrebám iných. Rád pomáha a poučuje.

láskavý, chápavý, zodpovedný, taktný, vie sa vcítiť,  priateľský, presvedčivý, spolupracujúci, , veľkorysý, ochotný pomáhať, výrečný, spoločenský, extravert.

Sociálny pracovník, zdravotná sestra,  zdravotný brat, praktický lekár, opatrovateľka, terapeut, psychologický poradca, učiteľka v materskej škôlke, učiteľ na všetkých stupňoch vzdelávania, špeciálny pedagóg, logopéd,  psychológ, kňaz, kurátor, tréner,  vedúci športového zariadenia,  informátor v nemocnici, detektív, kozmetička, predavač,  čašník  a pod.

D Konvenčný typ

Snaží sa plniť požiadavky organizácie, ktorá má jasne stanovené pravidlá a určené pozície. Orientuje sa na plnenie povinností, organizovania a udržiavania poriadku v danom systéme. Je nenahraditeľným človekom v každej väčšej organizácii, lebo zabezpečuje jej chod.    

svedomitý, dôsledný, výkonný, konformný, konzervatívny, vytrvalý, poriadny, rešpektujúci pravidlá, predpisy a právo, dokáže sa ovládať, vie sa poriadiť, dodržiava čas a termíny.     

Sekretárka, účtovník, pokladník, archivár, úradník – bankový, v štátnej správe, samospráve;  rozpočtár, skladník, revízor, policajt v službe finančnej polície, kriminalista, právny zástupca, notár, operátor, štatistik, analytik – finančný, obchodný, projektový, v rôznych odvetviach;  poradca – daňový, tlačový a pod.

E Manažérsky typ

Presviedča, motivuje, ovplyvňuje, ovláda, vedie, prikazuje a kontroluje iných. Je orientovaný skôr navonok než do seba. Vie sa presadiť, má veľký záujem o získavanie moci a peňazí.  Chce byť vodca. Je výrečný a útočný.

ambiciózny, sebaistý, výrečný, obľúbený, spoločenský, dobrodružný, nebojí sa riskovať, energický, impulzívny, dominantný, vie manipulovať ľuďmi,  upútava na seba pozornosť, orientovaný navonok – extravert.

Predajca, nákupca, obchodný zástupca, vedúci obchodného domu, hotelier, manažér – líniový, vrcholový, krízový;  sub-manažér,  poisťovací agent, právnik, riaditeľ - banky, firmy, podniku,  politik, vedúci logistiky, dopravca, výrobca, samostatný podnikateľ  a pod.

F Umelecký typ

Je citlivý, tvorivý, spontánny, nechce sa dať spútať žiadnymi pravidlami, povinnosťami a príkazmi. Nechá sa viesť svojimi pocitmi, nekalkuluje a neplánuje. Vyznačuje sa neformálnosťou a menšou sebakontrolou.

vnútorne komplikovaný, citlivý, intuitívny, expresívny, nezávislý, originálny, nepraktický idealista, neporiadny, nedisciplinovaný, rebel.  

Herec, básnik, spevák, spisovateľ,  hudobný skladateľ, režisér- divadelný, filmový,  návrhár, umelecký  rezbár, hudobník, dirigent, tanečník, sochár, maliar, grafik, web-dizajnér, architekt, umelecký fotograf, aranžér, priemyselný  dizajnér, módny návrhár, maskér,  reštaurátor, šperkár, žurnalista  a pod.

Spustiť znova Vytlačiť