Konferencia súdnych znalcov aj s našimi psychologičkami

Konferencia súdnych znalcov aj s našimi psychologičkami

„Únos detí – riešenie rozchodu medzinárodných manželstiev?“

Únos detí – riešenie rozchodu medzinárodných manželstiev?“ -  to bol názov prednášky,  s ktorou vystúpili naše psychologičky PhDr. Eva Smiková, PhD. a  PhDr. Alena Kopányiová, PhD., na štvrtej konferencii  súdnych znalcov v Ostrave.  Téma vyvolala veľký ohlas a diskusiu. Naše odborníčky spracovali  problematiku únosov detí na základe odborných skúseností zo znaleckých posudkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré sa týkali medzinárodných sporov rodičov o deti. 

 

Konferencia súdnych znalcov, ktorá sa tento rok konala v Ostrave,  je svojím zameraním jediným medzinárodným  stretnutím českých a slovenských odborníkov. Jej štvrtý ročník ponúkol široký pohľad na  znalecké posudzovanie detí aj dospelých  z právnického, psychologického, psychiatrického uhla pohľadu. Úvodná prednáška prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. – “Psychologické zdroje moci a etika“ zarámcovala aj etický kontext.

Z hľadiska problematiky detí boli inšpiratívnymi prednášky MUDr. Daniela Ralausa, Mgr. Hany Vojtovej – “Porozumenie psychickej traume”, PhDr. Jany Procházkovej – “Spory znalců ve sporech o děti”.

Veľkú pozornosť vyvolala aj téma porozvodovej starostlivosti a striedavej starostlivosti. Okrem našich psychologičiek reprezentoval Slovensko aj  PhDr. Dušan Selko, PhD.  s kritickým pohľadom v príspevku  “Quo vadis, slovenská znalecká obec?”

Zverejnené dňa: 27. 2. 2019

späť na zoznam