Východiská projektu

Záverečná monitorovacia správa z NP

pre pozretie záverečnej správy kliknite SEM

Základné východiská realizácie projektu:

 1. Identifikácia a kvantifikácia rizikových skupín žiakov základných škôl (ZŠ) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), depistáž problémových žiakov, nastavenie procesu komplexnej prevencie
 2. Vývoj a inovácia poradenských metód (psychologických, špeciálnopedagogických, výchovno-poradenských), (re)štandardizácia psychodiagnostických metód a testov; digitalizácia procesov
 3. Poskytovanie špecializovaných poradenských služieb žiakom ZŠ so ŠVVP
 4. Vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov zo systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)
 5. Diseminácia výstupov projektu
 6. Trvalá udržateľnosť výstupov projektu
 7. Organizácia práce, riadenie projektu

Významným pomocníkom pri realizácii projektovaných aktivít bude Expertná skupina (100 členná) zložená jednak z interných zamestnancov VÚDPaP, jednak zo psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov, zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, z iných inštitúcií a z nezávislých expertov.

Etapy realizácie projektu:

 1. Depistáž, identifikácia problémových žiakov v základných školách, je súčasťou účinnej prevencie pred sociálnou patológiou, vrátane prevencie pred nezamestnanosťou (hlavne dlhodobou). Depistáž je východiskovou aktivitou projektu, umožňuje včasnú poradenskú starostlivosť o problémových žiakov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, vrátane kariérovej výchovy (profesionálnej orientácie) a kariérového poradenstva pre žiakov ZŠ v záujme ich sociálneho začlenenia sa, uplatnenia sa na trhu práce v dospelosti.
 2. Včasná poradenská pomoc pri kompenzácii porúch, znevýhodnení a pri profesionálnom rozhodovaní sa žiakov ZŠ, kariérové poradenstvo ako prevencia pred sociálnou exklúziou, nezamestnanosťou. – Diseminácia v systéme výchovného poradenstva a prevencie bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu.
 3. Inovácia psychologických, špeciálnopedagogických a pedagogických metód a metodík, ich implementácia do poradenského procesu, nastavenie procesu permanentnej operatívnej štandardizácie metodík s využitím internetového úložiska.
 4. Lokalizácia a adaptácia metodík a testov. Na základe podrobného prieskumu trhu na medzinárodnej úrovni bude zrealizovaný nákup domácich a zahraničných zdrojov zodpovedajúcich požadovanej kvalite a komplexnosti spracovania psychodiagnostických, špeciálnopedagogických a pedagogických metodík a testov, ktoré budú následne lokalizované a plne adaptované na potreby klientely a legislatívne podmienky SR.
 5. Ďalšie vzdelávanie cieľových skupín odborných a pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie bude zahŕňať viaceré formy:
  1. Vzdelávanie poradcov vo využívaní nových / aktualizovaných metodologických nástrojov formou prezenčnou a dištančnou
  2. Zabezpečenie nových učebných zdrojov pre potreby vzdelávania poradcov (publikácie, metodické príručky - autorské spracovanie, preklady, nákup zahraničných zdrojov)
  3. Workshopy, semináre, konferencie, výmena skúseností
  4. Mobility