Činnosť výchovného poradcu

Milí výchovní poradcovia,

už viac ako päťdesiat rokov tvorí výchovný poradca jeden zo základných pilierov výchovného poradenstva v rezorte školstva. O prácu a požiadavky kladené na vás z rôznych strán ste nikdy nemali núdzu, a preto je najvyšší čas, aby sa zmenila legislatíva, vyriešili podmienky pre vašu prácu na základných školách a dosiahli ste aj adekvátne  morálne  a materiálne ocenenie.  

K úlohám, ktoré plníte, pribúdajú stále naliehavejšie úlohy nové - kariérová výchova a kariérové poradenstvo, ktoré sú prioritnou súčasťou politík Európskej únie v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Obzvlášť dôležité je vaše pôsobenie pri zabezpečovaní inklúzie žiakov s  rôznymi špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Participujete na priebežnej príprave žiakov, aby boli schopní plniť vývinové úlohy typické pre dané štádium, tak v oblasti osobnostného, sociálneho, ako aj kariérového (študijno-profesijného) vývinu.

Všetky deti, bežná populácia, aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sú vystavené rovnakým požiadavkám socio-kultúrneho, ekonomického a politického prostredia v našej spoločnosti a pre budúcnosť sa očakáva ich začlenenie do pracovného procesu primerane schopnostiam, záujmom, hodnotám, silným stránkam, ale aj  obmedzeniam na jednej strane a  príležitostiam, možnostiam, ústretovým opatreniam  na druhej strane. Prechod zo školy do školy a zo školy do praxe nie je jednoduchý a vyžaduje dlhodobé úsilie všetkých odborníkov v školách a školských zariadeniach. Samozrejme, bez existencie adekvátnych politík a ekonomickej prosperity či stability, si pedagogika a psychológia s problémom zamestnanosti neporadia.

Na týchto stránkach sa budeme stretávať  a  pokúsime sa spolu s vami riešiť dôležité otázky spojené s ustanovením kvalifikačných požiadaviek pre výchovných/ kariérových poradcov v rámci kategórií pedagogických a odborných zamestnancov, profesionalizáciou činnosti, jasným zakotvením do legislatívneho rámca práv, povinností a benefitov. Ale predovšetkým vám poskytneme celý rad podnetov, informácií, metodických návodov a príkladov ako realizovať kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo pre žiakov v  interdisciplinárnom a multidimenzionálnom kontexte a realizovať účinné programy kariérového poradenstva pre všetkých žiakov na základnej škole.

V tejto záložke sa dočítate o činnosti výchovného poradcu v základnej škole, o jeho práci so žiakom so ŠVVP, dozviete sa ako sa formovala rola výchovného poradcu od minulosti až po dnešnú dobu a takisto tu nájdete aj príklady odborníkov z praxe.